הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
היזק ראיה
שאלה
נשאלה בתאריך ד' אב התשע"ד
הצלת עצמו באמצע אזעקה כשמזיק לחבירו

נשמעה אזעקה, ועמדתי באמצע רחוב. המחסה הקרוב ביותר היה מחסן שבו מייצר פלוני דברים אישיים שאין הוא רוצה שיחשפו. האם מותר להסתתר במקום, או שהדבר אסור משום היזק ראיה?

תשובה
מאת: הרב אברהם ארשטר שליט"א

אדם יכול וחייב להציל עצמו בכל דרך שימצא, ואף אם גורם נזק עקב כך. אומנם אם בדרך מנוסתו הזיק חפצים של חבירו חייב לשלם,  אך במקרה דנן אין דין של תשלומים מאחר ואין חיוב תשלום על היזק ראיה. אבל החובה עליו להשגיח גם בעת שהייתו במחסן לא להביט בחפצים של חבירו כמו שכתוב שאסור לאדם להביט על תבואת חבירו כשהיא מלאה בשיבולים.


מקורות: שו"ע חושן משפט סימן קנ''ד ס''ג, בסוף ההג''ה; וסמ''ע שם סקי''ד.

חשוב לדעת: כתב ה"חכמת אדם": תורתנו הקדושה בבין אדם לחברו נחלקת לשתים, 'צדק' ו'משפט', צדק הוא שלא יעשה דבר שמזה יצא עוול, ומשפט הוא כאשר כבר נעשה העוול אזי ישפטו הבית-דין ביניהם. ע"כ. בית-ההוראה מטפל אך ורק בשאלות בתחום ה'צדק' לדעת את המעשה אשר יעשון בלי חשש איסור, ואינו תחליף לדיון בפני דיינים במעמד בעלי-הדין במקרי סכסוך

כתיבת תגובה