הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

שכירות

נושא
תקציר
מאת
שכירות
ט' אב התשע"ד

תשלום על זמן המתנת מונית באזעקה

אנשים נסעו במונית, לפתע נשמעה אזעקה וכולם ירדו להסתתר, והמונה המשיך לפעול. בתום הנסיעה סירבו הנוסעים לשלם על שעת האזעקה, והנהג טוען שהיה בשירותם כל העת והמתין להם בשעת האזעקה ולכן מגיע לו שכר מלא. מה הדין?
תשובה: כתב הרמ''א בסימן של''ד  ס''א  כל אונס שאירע לפועל בין ששניהם היו יודעים שדרך האונס לבוא או ששניהם אינם יודעים הוי פסידא דפועל  ומסביר הסמ''ע שהמוציא מחבירו עליו הראיה. ולכן אם המקרה היה במקום שלא שכיח אזעקות כגון בירושלים א''א לחייב, אך אם זה היה במקום ששכיח אזעקות כגון באשדוד אזי יש לחייב שברור שמי שמזמין פועל אחרי שכבר התחיל האונס אין צד לפוטרו וכמו שאדם שכר דירה בשעת מלחמה והיה צריך לברוח צריך לשלם שעל דעת כן שכר. וכמו שאם עמדו בפקק באמצע הדרך צריך לשלם כיון שזה דבר שכיח ונחשב שזה הדרך להגיע לכל מקום בחישוב הפקקים בדרך.
הרב אברהם ארשטר שליט"א
שכירות
ד' אב התשע"ד

ביטול הזמנה בבית מלון בעקבות המצב הבטחוני

הזמנתי כמה וכמה צימרים בצפון לנופש בין הזמנים לכל המשפחה המורחבת. כעת ביטלו גדולי ישראל את בין-הזמנים ואין באפשרות המשפחה לנסוע, גם אין טעם כעת לנסוע מחמת המלחמה. וגם אין אפשרות לנסוע. השאלה אם אני צריך לשלם על ההזמנה שביצעתי, או שזה אונס או משהו כזה, ואני פטור.
תשובה: למעשה: במקרה הנידון, אין הדבר ברור כלל שמדובר באונס כלשהו ואין אפשרות לפטור.   הרחבה: נחלקו הפוסקים בשוכר בית ואירע לו אונס אם חייב לשלם, מספק נפסק להלכה שאם השוכר עדיין לא שילם אינו משלם, ואם כבר שילם אינו מקבל כספו בחזרה (וישנה מחלוקת אם המשכיר צריך להחזיר לו דמי הנאתו ממה שהדירה עמדה ריקה). ואמנם אם במקרה זה הייתה המלחמה נחשבת כאונס שאינו מאפשר את השכירות, היה מקום לדון מצד מכת מדינה, שבה נראה מדברי הפוסקים שלכל הדעות מחזיר המשכיר את דמי השכירות לשוכר. וודאי שאם עדיין לא שילם אינו משלם. במקרה הנדון, רוב בני המשפחה הינם אנשים נשים וטף, ועצם הרגשתם שלא בנוח לצאת לנופש בימי המלחמה אינה נחשבת כאונס לפטור מתשלומי השכירות. ורק אם היה מדובר בקבוצת בחורי ישיבה שכעת עליהם להישאר בישיבה, היינו דנים מדין אונס לפטור.   מקורות: שולחן ערוך חושן משפט, סימן שלד ס"א, ברמ"א; ש"ך שם סק"ב; נתיבות המשפט סימן שיב ס"ק יג; סמ"ע שם ס"ק לד.
הרב אברהם ארשטר שליט"א