הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

שבת

נושא
תקציר
מאת
אורח חיים
ו' כסלו התשע"ו

אשה שהדליקה נרות בער"ש ר"ח ורוצה לומר הלל

אשה שהדליקה נרות בער"ש ר"ח ורוצה לומר הלל האם אפשר לברך בברכה שהרי קידשה עליה היום?
תשובה: לא תברך.   מקורות: במשנה ברורה (סי' רסג ס"ק מג) מבואר אפילו לגבי מנחה שלא תתפלל אחר הדלקת הנרות [וציין למג"א (ס"ק יט), אמנם הדין שלא תתפלל מקורו בפמ"ג (א"א שם)], ואמנם שם יש שצידדו להקל מכמה טעמים, אך לגבי הלל שאינה מחוייבת בו כלל, ואין הברכה אלא מנהג, לא תברך.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ' חשון התשע"ו

שימוש במים בשבת במרתף בו מותקנת משאבה לפינוי המים

  בקומת המרתף בביתנו מותקנת לצורך ניקוז הביוב משאבה מתוצרת איטליה ("פודרול"). בור הביוב בעומק 1.7 מטר וברוחב 1 מטר. כאשר גובה המים מגיע לכ-70 ס"מ המשאבה מופעלת.  ניקוז מים ממרתף חייב להתבצע באמצעות משאבה. במרתף ביתנו מצויים מקלחות, שירותים וכיורים. אי שימוש בכל מתקני המים יקשה מאד על אורח חיים תקין, ולמעשה לא יהיה ניתן להשתמש בבית למגורי אדם בשבתות. שאלתי היא, האם ניתן להסתמך על דין "גרמא" או דין אחר כדי להשתמש לכתחילה במתקני המים כרגיל או שמא הדבר אסור? אם יש צורך וישנו פתרון הלכתי כמו מתקן מיוחד, אשמח אם תפנו אותי לאדם מוסמך.
תשובה: בעיקר הדין אי אפשר להכריע להיתר, התקן מכני שיפתור את הבעיה ההלכתית זמין, ניתן ליצור קשר בעניינו עם "משמרת השבת" (072-22164422) דיונים:  במשאבה זו לא שייך עניין המשכת זרם כבמקרר בשעת פעולתו, ואף שזמן זרימת המים ממושך מכל מקום כשמגיע קרוב לגובה המים שמפעיל את המשאבה הרי פעולתו היא היא המפעילה את המשאבה. ואף שבאופן שיש עוד בעלי בחירה שיכולים להשתמש באותו בור מים, כגון בכיור אחר, ואינו רואה אותם, שלכאורה נחשב כאינו פסיק רישיה שפעולתו תפעיל המכשיר. וכל שכן באינו יודע היכן עומד גובה המים. מ"מ לכאורה זהו פסיק רישיה דלשעבר, כיון שאפשר לברר הדבר בפתיחת הבור ולכן אי אפשר להורות להיתר בוודאי.
הרב אליהו בייפוס שליט"א
אורח חיים
כ"ו אייר התשע"ה

השחלת תליון – ברירת משחקים – אביזרי ג'ימבורי

- האם מותר להשחיל בשבת תליון על גבי שרשרת (זהב למשל)? - האם יש דרך לאסוף בשבת משחקים מעורבים. אם הילדים פיזרו בעירבוביא קליקס, לגו, קפלה וכו', האם יש היתר להורות לילד אחד לאסוף רק הלגו ולשני רק את הקפלה? - אביזרים שמשמשים לג'ימבורי במשך השבוע, האם יש בהם איסור מוקצה, או שניתן לאפשר לילדים להשתעשע בהם בשבת?
תשובה: השחלת תליון בשרשרת שלא היה בה קודם שבת, והדרך להשאירו שם, אסורה. אין דרך למיין את המשחקים אפילו באופן זה, משום איסור בורר. אפשר שילד יטול את חלקי הלגו וישחק בהם לבדם, ואחר כך ישיבם למקומם. אביזרי ג'ימבורי המשמשים למשחקי ילדים ולהנאתם בחול, אם אינם פועלים על ידי חשמל וכדומה, מותר לילדים להשתמש בהם להנאתם בשבת.   מקורות: השחלת תליון - ראה משנ"ב (סי' שיז ס"ק טז) לענין נתינת חגורה במכנסיים חדשות. מיון משחקים - פשוט. וראה מה שהובא בארחות שבת (פ"ג הערה ג) אודות מיון שני דברים שאינו חפץ בשניהם. אביזרי ג'ימבורי - ראה שו"ע (סי' שא ס"ב) ומשנ"ב (שם).
הרב ישראל כהן שליט"א
אורח חיים
ב' אייר התשע"ה

האם מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה בשבת

בס"ד אני מוהל, ושואל אני האם מותר בשבת קודש מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה ולחבוש איתה את המילה, כי ע"י אחיזת התחבושת ופעולת החבישה נסחט מהחומר הנוזלי? שאלתי היא מדין סחיטה תולדה דדש. (ולא מדין מלבן כי ממילא בזמן החבישה התחבושת מתלכלכת מדם) נ.ב. יש לציין שחומר זה הרבה יותר טוב לתינוק מאשר חבישה עם אבקה וגם עוצר הדימום במהירות?
תשובה: מותר.   מקורות: עי' בביאור הלכה (סי' שכח ס"ד) שהביא מחלוקת ראשונים גדולה אודות עשיית צרכי חולה שיש בו סכנה בדבר שהוא צורך לו אך אין סכנה במניעתו, והסיק להחמיר, אמנם בספר מילה שלימה (עמ' תמא) הביא בשם הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב, שבתינוק יש להקל בזה, לא רק לצורך רפואתו אלא גם לצורך הרגעתו. [וכמובן שכשתהיה אבקה שפעולתה כנוזל האמור, אין להקל להשתמש בנוזל, אולם שמענו מהרה"ג המחבר ספר הנ"ל, שלנוזל זה עדיין אין תחליף באבקה, ולכן לעת עתה מותר להשתמש בו].
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ג ניסן התשע"ה

שריית עדשות מגע בשבת

האם יש איסור להשתמש בעדשות מגע בשבת? במקורות בהם בדקנו ראינו התיחסות לנוזל שריה לעומת נוזל ניקוי. למעשה, משתמשים בחומר אחד בלבד. האם מותר להכניס עדשות רכות לתמיסה?
תשובה: אכן אין להכניס בשבת עדשות מגע רכות לתמיסה הרגילה, שהיא חומר מנקה, אלא למים מזוקקים או לנוזל אחר שאינו נוזל ניקוי כגון saline. הכנסה זו תיעשה לשם שמירת רכות העדשה, ולא לשם ניקויה. בחנויות האופטיקה שבאיזורים דתיים, עשויים להיות מוצעים למכירה גם הנוזלים האחרים הנ"ל, ובהם יש להשתמש בשבת. וכפי ששמענו מבעלי חנויות אופטיקה, החברות בארץ מציעות למכירה נוזלים מיוחדים לשם שימוש בשבת.   מקורות: ארחות שבת, בבירורי ההלכה שבסוף הספר בשם גדולי הדור, ועל פי בדיקות מקיפות שנעשו.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ט שבט התשע"ה

קריאת ספרי קומיקס בשבת

האם מותר לקרוא בספרים שיש בהם מילים המשולבות בתוך התמונות והאיורים, המכונה קומיקס, או שזה דומה לכתב שתחת הצורה שאסרו משום גזירת שטרי הדיוטות?
תשובה: חשוב להקדים שהגזירה משום שטרי הדיוטות נאמרה לאיסור קריאת כל ספרי חולין כספרי מלחמות. לכן חשוב לברר תחילה האם הספר המדובר מותר בקריאה. יש מן הפוסקים שהקלו בקריאת ספרים הכתובים בלשון הקודש, אולם רוב הפוסקים נקטו להלכה שאין להקל בזה. וגם לדעת המתירים יש לדון שלכאורה אין היתר זה שייך בזה"ז במקומותינו שרוב הקריאה והכתיבה נעשית בלה"ק. בנוסף, נחלקו הפוסקים אם יש להתיר קריאת ספרי חולין כעיתוני חדשות וכדומה באופן שמתענג על קריאתם. למעשה מבואר במשנ"ב שאין להתיר, והגרי"ש אלישיב התיר לקרוא בקצרה חדשות שאינן ידועות לו, אך דעתו שלקרוא בהרחבה אין להתיר כי אם בדוחק גדול ובאופו שמתענג בקריאתם. ואולם, ספרים שיש בהם מוסר השכל וחינוך למידות טובות ויראת שמים, או סיפורים מגדולי ישראל מותר לקרוא בשבת. באם ספר הקומיקס עונה על גדרים אלו ומותר לקראו כשהוא לעצמו, אין איסור בקריאת הכיתוב שבתוך התמונות. ויש לצרף לזה סברא נוספת שבספר שלם שכולו תמונות שיש תחתם כתב, לא שייך טעם הגזירה ולא גזרו. וה"ה לספר קומיקס, ולכן מותר. וכן הביאו לצרף בשם האחרונים. מקורות:  שו"ע סי' ש"ז סט"ז; מחלוקות הראשונים מסוכמות בספר ארחות שבת, ח"ב פכ"ב, הערות ריח-ריט; לעיקר ההיתר בספרים המותרים, ראה שם הערה רכה; ההיתר בספר שלם, מבואר בשערי אפרים שער י' סל"ג שכתיבה בספר היא לקביעות ואינה מתחלפת בשטרות, והגריש"א התיר עפי"ז. ואולם ראה בארחות שבת שם הערה רכ, שהשערי אפרים סמך על סברא זו רק בצירוף סברות אחרות, וראה שם עוד מה שהקשו על עיקר דבריו ממה שדנו הראשונים בספרי חכמות, שמשמע שמצד מה שהם ספרים אין היתר.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
שבת
כ"ג שבט התשע"ה

הפעלת מכשירים חשמליים מערב שבת

האם מותר להתחיל להטעין את הפלאפון סמוך לכניסת השבת, על מנת שהסוללה תהיה מלאה במוצאי שבת? (הבטריה נטענת במשך השבת?)
תשובה: מותר. מקורות: אין איסור שמלאכות תיעשנה מאליהן בשבת; האיסור על האדם לעשות מלאכה בשבת. ועל כן נפסק להלכה (שו"ע סי' רנב ס"ה) שמותר לפתוח ממטרה בערב שבת והיא משקה והולכת בשבת. [יש הגבלות של אוושא מילתא, ומראית העין, וכיו"ב, אבל אינן שייכות כאן].
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ט טבת התשע"ה

שימוש בתיון ובו מסננת מובנית, וברירת בגד שלא לאלתר כשאי אפשר באופן אחר

1. האם יש איסור בורר בשימוש בתיון שיש בו מסננת מובנית? אין הכוונה למסננת הנמצאת בדופן הכלי לפני הזרבובית, אלא יש כלי עשוי רשת נוקשה ובו מכניסים העלים לפני שבת, ובכל מזיגה המים עוברים בין העלים לפני שהגיעו לכוס. 2. האם יש דרך להתיר הוצאת בגד מארון הבגדים למשל אם אין אפשרות לעשות זאת אחר כך? (למשל להוציא בגד לפני שהאורחים נכנסים שם לישון על מנת ללבוש בעוד מספר שעות)
תשובה: על פי המובן מהשאלה שמדובר בכלי שבו המסננת ופעולתה ניכרת וברורה - יש להחמיר שלא להשתמש בתיון הנ"ל בשבת, אלא אם מי התה צפים על גבי העלים ואינם מעורבים בהם. כמו כן אין להתיר את ברירת הבגד האמור [אם היא באופן של ברירה מתערובת], אלא אם כן לובשו לאלתר.   מקורות: לגבי התיון - ידוע מה שדנו הפוסקים אודות השימוש בתיון בשבת, שאם העלים והמים מעורבים יש כאן ברירה בכלי. אמנם החזון איש (סי' נג) התיר בזה, ולפי עדות מרן הגרח"ק שליט"א גם נהגו כך בביתו למעשה. ודנו הפוסקים בסברת ההיתר, ודעת הגרשז"א (שש"כ פ"ג הערה קכה) שזהו משום שלעולם הוא משמש לשימוש מידי, ועל כן אין זה בכלל ברירה בכלי, ולפי סברתו יש להתיר גם כאן. ברם יש שצידדו שההיתר הוא משום שאין בכלי זה צורת ברירה בכך שמוצנעת בו רשת קטנה לעכב העלים אבל הוא משמש בעיקרו ככלי לנטילת התה, וכן מורה לשון החזון איש, ועל פי זה אין זה אלא בתיון ואילו בכלי שצורתו צורת ברירה [על פי המובן מהשאלה], אפשר שלא היה מתיר. ועל כן יש להמנע מלהשתמש בו בשבת. לגבי ברירה, לא מצאנו שהותרה ברירה לאלתר באופן שאי אפשר באופן אחר. [וגם לברור מאכל על מנת להפשירו לסעודה, לא התירו הפוסקים בשופי, אף שאי אפשר בלאו הכי].
הרב ישראל כהן שליט"א
ברכות
כ"ז חשון התשע"ה

יין שמעורב בו משקה אחר

עירבתי ביין 10 אחוז מיץ רימונים, וזה משנה את הטעם של היין לרוב חוזקו. איזה ברכה אני צריך לברך עליו, והאם אפשר לקדש עליו?
תשובה: אם לא נפגם ונתקלקל טעם היין, הולכים אחר הרוב וברכתו 'הגפן'. אולם אם נפסק ונתקלקל טעם היין, וכפי המסתבר כן הוא במקרה זה, ברכתו 'שהכל', ואף אין יוצאים בו ידי חובת קידוש. מקורות: רמ"א (סי' רב ס"א) ומשנה ברורה (ס"ק ז וס"ק ט). ובספר שערי הברכה (פרק יח הערה כג) כתב שהמציאות היא שרוב המשקאות בזמנינו פוגמים את טעם היין אף שאינם רוב נגדו.  
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ט סיון התשע"ד

שימוש בשבת בתמיסה לעדשות מגע

האם מותר להשתמש בשבת בתמיסה לעדשות מגע ולהניח אותן בפנים?
תשובה:   עדשות קשות - מותר. עדשות רכות - רק אם אין בה חומר ניקוי. מותר לשרותן במים או בסליין [מי מלח פיזיולוגיים] ללא תערובת חומר ניקוי.  מקורות: אורחות שבת (ח"א עמ' תקסא) על פי בדיקת החומרים [ראה שם בעמודים הקודמים] והוראות פוסקי הדור.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ח סיון התשע"ד

טלטול כלי שמלאכתו לאיסור עבור תינוק

כלי שמלאכתו לאיסור שתינוק רוצה לשחק בו, האם מותר לטלטל אותו כדי לתת לתינוק לשחק בו?
תשובה:   לא עושים זאת. הרחבה:   משחק בכלי שמלאכתו לאיסור, אסור לגדול על אף שלכאורה הוא לצורך גופו, שמא יעשה בו שימוש וכעיקר תקנת מוקצה. ויש כאן ענין נוסף ששימוש בכלי זה למשחק הוא מסרך עובדין דחול. מקורות:  חיי אדם כלל לח דין יא; רמ"א או"ח סי' שלח ס"ה ומשנ"ב שם; חוט שני שבת ח"ג סי' ש"ח סעיף מה אות א ד"ה וברמ"א ואילך; והסכים עמי הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א שה"ה בכלי שמלאכתו לאיסור; (המבואר במתני' שבת צ: גבי חגב חי טמא שמצניעין לקטן לשחוק בו, יש לפרשו לענין קביעת השיעור, אבל מצניעין למשחק הקטן בחול. אולם עי' שו"ת הלכות קטנות ח"א סי' מה, ומכל מקום בכלי שמלאכתו לאיסור חמיר טפי); 
הרב אליהו בייפוס שליט"א
שבת
כ"ה סיון התשע"ד

מדוע לא הותר חילול שבת בחולה שאין בו סכנה

מצאנו בכמה מקומות שאמרו חז"ל שבמקום צער או במקום צער גדול לא גזרו רבנן. רצוני לשאול מדוע לא נאמר כן גם לגבי חולה שאין בו סכנה, שהרי הוא מקום צער גמור, ולמה הותרה רק שבות דשבות ע"י ישראל, וכמו כן בכל צער.
תשובה:   אין ללמוד צער מצער, ורק היכן שגילו חכמים שלא גזרו במקום זה אפשר לומר כן.   מקורות:  שו"ת חוות יאיר (סימן קסד) ראה לשונו שם: אין ללמוד צער לצער ו"לעשות דברי חכמים עיר פרוצה בלי חומה"
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ב סיון התשע"ד

דיבור אל אדם שחובש מכשיר שמיעה בשבת

אברך שיש לאביו מכשיר שמיעה ובא אליו לשבת, ולפי שיטת הרב אלישיב אסור לדבר למכשיר שמיעה, והאברך נוהג כשיטת הרב אלשיב. מה לעשות עם כיבוד אב?
תשובה: שלום וברכה, אם נוהג כן משום חשש גמור, או שהפוסקים כן הם רבותיו, או שהעלה בלימודו שכן הלכה, אין עצה ואין תבונה. אולם אם נוהג כן כהידור בעלמא, יידָחה הידור זה מפני כיבוד אב.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ' סיון התשע"ד

שימוש בשרביט להדלקת נרות שבת

שרביט להדלקת נרות בזמנו התפרסם שבשרביט להדלקת נרות, מותר אחרי ההדלקה למשוך את הנר פנימה, באמצעות הלחצן המיועד לכך, ואחר כך הנר נחנק מאליו בפנים וכבה. קניתי אחד כזה, כי לא אהבתי את הפתרון של השלכת הגפרורים על הרצפה. האם אכן זה מותר, או שזה נקרא כיבוי? כי זה נכבה ממש מהר, אבל גם הגפרורים המושלכים היו נכבים מהר תודה מראש
תשובה: שלום וברכה, השימוש הנ"ל בשרביט בדרך המתוארת, אכן גרוע יותר מהשלכת הגפרור ארצה, כיון שעל ידי כך ודאי יכבה. ויש להעיר שאלו שנהגו שלא לכבות את הגפרור, לא נהגו להשליכו, אלא להניחו בנחת [שלא יהיה קרוב לודאי שיכבה].   מקורות: ראה משנ"ב (סי' רעז ס"ק יד) ומה שהביא בפסקי תשובות [הנדמ"ח] (סי' רסג אות לא הערה 297).
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ' סיון התשע"ד

פתיחת מקרר חצי דיגיטלי בשבת

האם יש בעיה במקרר חצי דיגיטלי לפתוח בשבת? כמובן שהמנורה מנוטרל, והאם יש נפקא מינה כשהמנוע מכובה
תשובה: שלום וברכה, באופן עקרוני יש בעיות חמורות בפתיחת מקררים בשבת, יותר מבעבר, והדבר משתנה ממקרר למקרר. יש לבדוק ענין זה ספציפית לכל מקרר ומקרר מול הגופים ההלכתיים העוסקים בכך. כל עוד שהדבר לא נתברר, אין לפתוח מקרר אפילו בשעה שנדמה שמנועו מכובה, ויש לחברו לשעון שבת המכבה אותו כליל בזמנים מסויימים, ולפתוח אותו רק בעת הכיבוי. על פי חוות דעת מומחים, כדי שהמאכלים לא יתקלקלו, יש לתת למקרר לפעול בחורף לפחות 50% מהזמן, ובקיץ לפחות 70%.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
י"ח סיון התשע"ד

פתיחת דלתות המתקן המכונה "פמוטתמונה" בשבת

האם מותר או אסור לסגור ולפתוח בשבת את דלתות המתקן המכונה "פמוטתמונה" ודומיו? אם הדבר אסור מטעם כלשהו, הרי שלכאורה יש להסב את תשומת לב הנשים המדליקות במתקן כזה, לסגור את הדלתות לפני הברכה. האם איסור בסיס חל אצל מי שקיבל עליו תוספת שבת, בזמן שקיבל עליו אף לפני שחשכה?
תשובה: שלום וברכה, אכן דלת מתקן זה היא כלי שמלאכתו לאיסור, וסגירת הדלת [בשבת, או למי שקיבל עליו שבת] מותרת רק לצורך גופה או מקומה [כגון כאשר היא מפריעה לעבור]. מקורות:  פמ"ג (סי' רעז מש"ז סק"ח) אודות דלת עששית.  
הרב ישראל כהן שליט"א