הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

ראש חודש

נושא
תקציר
מאת
ראש חודש
י"א סיון התשע"ד

עשיית מלאכה בראש חודש

מה המקור למנהג שנשים אינן מכבסות כביסה ואינן תופרות בראש חודש?
תשובה: שלום רב מקור המנהג הוא כפי שהובא בשולחן ערוך (אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תיז) ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה  הוא מנהג טוב. הגה: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, אזלינן בתר המנהג. ובשערי תשובה כתב: עיין באה"ט ועיין בפר"ח ודבר יוסף סי' מ"ה שאנשים הנוהגים שלא לעשות מלאכ' הוא מנהג בורות והבר"י כתב שכן נראה שכל הפטור כו' ע"ש ועיין בתשב"ץ ס"ג סי' רמה שנהגו איסור לטעות והיתר בתפירה ע"ש בטעם הדבר והכל לפי המנהג: ונהגו לבחור איזה מלאכה לא לעשות או שיש לה כבר מנהג מבית אמא מה לא לעשות.
הרב אליהו בייפוס שליט"א