הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

ראש השנה

נושא
תקציר
מאת
ראש השנה
כ"ח סיון התשע"ד

הזכרת שבת ראש השנה בברכת ההפטרה

בראש השנה שחל בשבת, חתם המפטיר בברכת ההפטרה "מקדש השבת", או "מקדש ישראל ויום הזכרון", השמיט הזכרת אחד מהם בחתימה, אף שבגוף הברכה הזכיר השבת ויום הזכרון. איך ינהג.
תשובה:   הטועה בברכות הזמנים בין בקידוש ובין בתפילה, ולא חזר בתוך כדי דיבור, לא יצא וחוזר לראש הברכה. הזכיר ראש השנה ושבת בגוף הברכה וחתם בשל שבת, בתפילה, נחלקו בזה האחרונים והכרעת המשנ"ב שאינו חוזר. במקרה שחתם בשל ראש השנה, הסתפק המשנ"ב, ודעת שו"ע הרב שאינו חוזר. מספק הכריע הגרשז"א שאינו חוזר. ונראה שכך הוא הדין גם לגבי ברכת ההפטרה. מקורות:  שו"ע או"ח סי' תפ"ז ס"א ומשנ"ב; משנ"ב שם סק"ז וביאור הלכה שם; שולחן ערוך הרב דין ג'; הליכות שלמה - תפילה, הלכות תפילות ראש השנה.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א