הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

פירות שביעית

נושא
תקציר
מאת
פירות שביעית
כ"ז אלול התשע"ד

כתב שליחות

ראיתי שמפרסמים לעשות כתב שליחות בחנויות הירקות, מה המשמעות של זה, האם בלא זה לא אוכל לקנות בשנת השמיטה? והאם אפשר לעשות את זה גם בשנת השמיטה או שצריך לעשות זאת דוקא לפני השמיטה?
תשובה: גם מי שלא מילא כתב שליחות, יכול לרכוש מפירות הקדושים בקדושת שביעית שמספקת ועדת השמיטה. אולם לכתחילה יש למלא כתב זה. אפשר למלא כתב שליחות זו בכל זמן שהוא, והוא תקף מאותו רגע ואילך אבל רק לפירות שועדת השמיטה תעסוק ברכישתם מאותה עת ואילך. לכן לכתחילה יש למלא זאת מבעוד מועד.   מקורות: דרך אמונה (שמיטה ויובל פ"ו ס"ק יח וצה"ל סק"מ) בשם החזון איש. פירות שביעית (עמ' ריב) בשם הגרי"ש אלישיב, ועיי"ש.
הרב ישראל כהן שליט"א
פירות שביעית
ג' תמוז התשע"ד

הוצאת פירות שמיטה החוצה כדי להימנע מנזק דריסת רגל בחצר

עושים לי בלגן בגינה כל שנת שמיטה, אנשים באים וקוטפים לי פירות ומשאירים לכלוך וגם בביתי (היא שתחי' אינה מבית דתי) אין מסכימים לכך כלל. האם מותר לי לקטוף לבד ולהוציא החוצה, או שאני חייב להפקיר את הכניסה לגינה. מה עלי לעשות?
תשובה: הוראת בעלות על הקרקע אסורה, וכן אין למנוע קטיפת פירות שיצאו מכלל בוסר (שהגדרתו צריכה לימוד), ומן הסתם אין טעם לקטוף פירות תיכף כשיצאו מכלל זה ועדיין לא סיימו הבשלתם. ולכן העצה היעוצה בזה: שיקטוף בעצמו את הפירות הבשלים בשיעור שמקובל לשווק בחנויות ויוציא החוצה, ויתלה פתק שבו ייאמר: "לכבוד שנת השבע הפקרנו את הקרקע ומותר להיכנס  תוך שמירה על השקט והסדר וכו' וכו' . להוי ידוע ש כל הפירות שכבר הבשילו וראויים לשיווק, נקטפים בצורה מקצועית והוצאו החוצה. אם ברצונכם בפירות כאלו, כניסתכם מיותרת, ויכולה רק להסב נזקים לאילנות ". מקורות:  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ה הט"ו ודרך אמונה ס"ק קז; רמב"ם שם פ"ד הכ"ד ודרך אמונה ס"ק קעב; ועי' ציון ההלכה שם ס"ק רצז, ושם כתב גם: "ושמענו בשם מרן שבמקום הצורך מותר לו לנעול הדלת ולכתוב שם פיתקא שכל מי שרוצה ליטול יכול לקבל המפתח בבית".
הרב אליהו בייפוס שליט"א
פירות שביעית
ג' תמוז התשע"ד

פרעון חוב של מיץ ענבים במיץ של שביעית

לוה משכנו בקבוק מיץ ענבים לשבת, האם מותר לו להחזיר לאחר שבת מיץ ענבים הקדוש בקדושת שביעית?
תשובה:   אין לפרוע חוב בפירות שביעית או בדמי שביעית. ואף אין ליתנם בתורת תגמולים. אך יכולים להתנות ביניהם שכל אחד נותן לשני בתורת מתנה, ואין עליהם כל חיוב. או שיאמר לו מיד שבכוונתו להחזיר לו מיץ ענבים של שביעית כשיהיה לו, שבאופן כזה הם נחשבים כמחליפי דבר בדבר, שמותר, אולם באופן זה גם המיץ שקיבל משכנו יהיה קדוש בקדושת שביעית. מקורות: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ו ה"י. רמב"ם שם הי"ד הלוקח מן הנחתום וכו' .
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
פירות שביעית
ל' סיון התשע"ד

כיבוד אורחים בפירות נכרים בשביעית

מי שנוהג בפירות נכרי כמנהג ירושלים שאין בהם קדושת שביעית, ובאו להתארח בביתו אנשים שנוהגים בהם קדושת שביעית, האם עליו להודיע לאורחיו כשמכבדם בפירות של נכרי.  
תשובה:   יש להודיע לאורחיו שהפירות המוגשים גדלו בארץ ישראל והם מיבול נכרי.   מקורות:  רמ"א (יו"ד סימן קיט ס"ז).  להרחבה: ארחות חיים (הל' איסורי מאכלות אות ג' בשם הרא"ה), וביאור דבריו בפרי חדש (או"ח הל' יו"ט מנהגים אות כג); ש"ך (יו"ד סימן קיט סק"כ), ועי' שו"ת מהרלב"ח (סי' קכא). פרי חדש (או"ח הל' יו"ט שם, וביו"ד סימן קיט ס"ק יט), ופרי תואר (שם סק"י).
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
פירות שביעית
כ"ח סיון התשע"ד

קטיפת פירות שביעית כשהן בוסר

האם מותר לאדם לקטוף פירות שביעית כשהן עדיין בוסר ולא מבושלים אם רוצה לאוכלם בעצמו?
תשובה:   אסור. מקורות: רמב"ם (שמיטה ויובל פ"ה הט"ו), על פי שביעית (פ"ד מ"ז), וראה ר"ש שם. ואם אוכל מעט בשדה, יש מתירים, ויש מתירים רק משיעור מסויים, ויש אוסרים ברוב הפירות, ראה מה שהביא אאמו"ר שליט"א בספר 'פירות שביעית' (פט"ו סל"ד, ובהערות שם).
הרב ישראל כהן שליט"א
פירות שביעית
י"א סיון התשע"ד

שימוש בשמן זית של שמיטה

האם מותר להשתמש בסבון שמעורב בו שמן זית של שמיטה?
תשובה: שלום וברכה, מותר, אך אין לקנותו, כיון שנעשה באיסור. מקורות: כתב הגר"נ קרליץ בספר חוט שני (שביעית פ"ה הי"א עמ' רמג): שמן של שביעית אסור לערבו בתוך סבון וכדומה הפוסלו מאכילת אדם, שהרי מפסידו. ואם עירב שמן של שביעית בסבון וכדומה מותר להשתמש בו, כיון שאין בו קדושת שביעית, שאין הנאתו וביעורו שוה. ומכל מקום אסור לקנות סבון שנעשה באיסור, משום מסייע בידי עוברי עבירה. וכן הורו פוסקים נוספים, ובספר הלכות שביעית להגר"ב זילבר (סי' ה כס"ד ס"ק עה) החמיר שיש בו קדושת שביעית.
הרב ישראל כהן שליט"א