הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

נישואין

נושא
תקציר
מאת
נישואין
י"ב טבת התשע"ה

בירור בגדר אשה האסורה להנשא לכהן

מי נחשבת לאישה זונה האסורה לכהן? ומה דינה כאשר אובחנה כסובלת ממחלת נפש מניה דפרסיה טרם הגדרה זו?
תשובה: נפסק בשלחן ערוך (אהע"ז סי' ו ס"ח): איזוהי זונה? ...בת ישראל שנבעלת לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השוה לכל, או שנבעלה לחלל אף על פי שהיא מותרת להנשא לו. והיינו עריות, חייבי לאוין, גוי ועבד וכדומה. וראה שם עוד פרטים בזה. וכן כמובן אשה שנאנסה תחת בעלה, אסורה לכהונה [לבעלה הכהן או - אם הוא ישראל - לכהן אחר שתתאלמן מבעלה]. גם אם נבעלה באונס מתוך שטיון גמור, אסורה לכהן.   מקורות: כבר הבאנו את דברי השלחן ערוך אודות הביאה האוסרת. ולגבי אשת כהן שנאנסה, ראה יבמות (נו:), ולגבי אשת ישראל שנאנסה, ראה בראשונים ביבמות שם. לגבי שוטה שנבעלה, ראה תשובת הגרשז"א באסיא נא-נב (עמ' 45). וראה בשו"ת מחנה חיים (ח"ב אבהע"ז סי' לד ד"ה ונסתפקתי) שדן בזה [וראה בהמשך התשובה שנראה שהכריע בספיקו, עיי"ש]. [ויש להעיר כי הפוסקים דנו שלפעמים גם באשה שוטה יש לחשוש לרצון, והיא נאסרת גם לבעלה ישראל. ואכמ"ל].
הרב ישראל כהן שליט"א