הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

מזוזה

נושא
תקציר
מאת
מזוזה
ד' חשון התשע"ה

ברכה על החזרת מזוזה אחר שינוי הדלתות

החלפתי דלתות בבית, והורדתי את המזוזות, האם כשקובעים את המזוזות מחדש, צריך ברכה?
תשובה: אם חזרת וקבעת אותן באותו יום בו הורדו, אין לברך. אבל אם שהו הפתחים בלי מזוזות ורק למחרת שבת לקובען, או שהוסרו בלילה ועבר כל היום בלי מזוזה ובא לקבען שנית בלילה, נקטו הפוסקים שיש לברך משום היסח הדעת.     מקורות:  המוריד מזוזה על מנת לחזור ולקובעה, דעת הפוסקים שכשקובעה אינו צריך לחזור ולברך, כפושט טלית על מנת לחזור ולקובעה (רעק"א סי' רפו בש"ך סקכ"ה, ועוד רבים) [ויש חולקים], ומכל מקום בעת שעבר יום או לילה, מורים הפוסקים שעליו לחזור ולברך משום היסח הדעת, ראה ערוך השלחן (שם ס"ד) ובמה שהביא בזה מפוסקי זמננו בספר שערי המזוזה (פי"ז סכ"ב).  הערה:  לגבי מה שנצטרף כאן שגם הוחלפו הדלתות, ובזה היה מקום לומר שחייב לחזור ולברך בכל אופן שהוא, שהרי בעת שעקר הדלתות נפטר הפתח ממזוזה, אין זה אלא לדעת הרמב"ם (מזוזה פ"ו ה"א) שפתח בלא דלת אינו חייב במזוזה, אך להלכה אין פוסקים כן (שו"ע סי' רפו סט"ו) [ומכל מקום הש"ך (ס"ק כא) חשש לדעה זו שלא לברך על מזוזה שקובעה בפתח ללא דלתות, וראה מה תמה על זה הגרח"ק בשער הציון (ס"ק קכא) שהלא דעתו היא דעה יחידאה ממש, עיי"ש]. [ועיין עוד בשערי המזוזה הנ"ל (פי"א סעיף מד) במחלוקת האחרונים אודות תיקון הדלת או החלפתה לדעת הרמב"ם לענין תעשה ולא מן העשוי].
הרב ישראל כהן שליט"א
מזוזה
י"ט סיון התשע"ד

מרפסת מטבח האם חייבת במזוזה

שלום יש לי מרפסת למטבח ובה עומדת מכונת כביסה וכבסים, ויש במרפסת ד' אמות, (לא מרובעות, ארוך וצר) ואין למרפסת זו כניסה נוספת אלא רק דרך המטבח. האם היא חייבת במזוזה, ואם כן באיזה צד?
תשובה: שלום וברכה, אם אין במרפסת ארבע אמות, וגם לא כדי לרבע, יקבע מימין הכניסה לבית.  מקורות: ידועה דעת החמודי דניאל שבחדר דחזי למילתיה אין צריך ארבע אמות, ומכל מקום רבים חולקים בזה, ודעת רעק"א לקבוע בימין הכניסה לבית, ראה סיכום הדעות בהל' מזוזה שבסוף מסכת מזוזה להגר"ח קניבסקי (סי' רפו ס"ק נב).
הרב ישראל כהן שליט"א