הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

כשרות המזון

נושא
תקציר
מאת
כשרות המזון
א' כסלו התשע"ה

האם עיסה של קמח מלא עם עיסה של קמח לבן מצטרפות לשיעור הפרשת חלה

שלום לשתי עיסה של קמח מלא ולא היה בה שיעור חלה, ובנוסף לשתי גם עיסה של קמח לבן פחות משיעור חלה, ובשתיהם יחד יש שיעור חלה, האם הם מצטרפות לשיעור הפרשת חלה?
תשובה: יש להחמיר  דמצטרף, דלמרות שדעת הגרע"א ששני מינים אין הסל מצרפם, מ"מ זה מפני שאחד מבטל טעם חבירו, אבל כאן שהם מין חיטה מין אחד, לענ"ד אין הקפידה כ"כ חזק, וכל שונשכין העיסות הדדי מצטרף. אלא שלענין ברכה יש לחשוש וספק ברכות להקל. 
הרב אברהם העניך פיעטרקובסקי שליט"א
כשרות המזון
כ"ח אב התשע"ד

בליעה בתבלינים

בעת הבישול אנחנו נוהגים לבזוק תבלינים מן הקופסה לתוך הקדירות העומדות על גבי האש. האם הדבר יוצר בעיה של בשר וחלב? אנחנו משתמשים באותם תבלינים לתבשילים בשריים וחלביים, האם האדים הבשריים הופכים את התבלין לבשרי כאשר הם חודרים לתוך הקופסה? או שזו רק לחות ואין לכך משמעות הלכתית?
תשובה: זיעה (זיעת משקין, ולרוב הדעות גם אוכלין, אבל בלאו הכי בדרך כלל יש גם משקין) נידונה כגוף הדבר, ולכן זיעה בשרית או חלבית העולה ופוגעת בתבלין, נספגת בו והוא נהיה בשרי או חלבי (בהתאמה) מדין תערובת, אף אם לא הגיעה בחום המאפשר בליעה. ולכן ראוי שלא יעמוד התבלין עצמו מול המקום שעולים האדים והזיעה, אלא יוציא בכפית וכדומה או ישתמש בתבלינים נפרדים לחלבי ולבשרי. מקורות:  שו"ע (יו"ד סימן צב ס"ח). פרי מגדים (או"ח סדר הנהגות הנשאל עם השואל סדר שני אות לו-לז). שו"ת מנחת יצחק (ח"ה ס"כ). רמ"א (יו"ד סימן קה ס"ג) ודגול מרבבה שם בשם כנסת הגדולה (הגה"ט טו), ומחצית השקל, ט"ז סק"ו, ש"ך ס"ק יא, ועי' באר היטב ס"ק י"א ופלתי סק"ח. ועי' פמ"ג משב"ז סק"ו. [שו"ע (יו"ד סי' קט ס"ב). חידושי רבי עקיבא איגר לשו"ע יו"ד סי' קג, פרי מגדים שם שפ"ד סק"ו].
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א