הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

יום טוב

נושא
תקציר
מאת
יום טוב
כ"ט סיון התשע"ד

האם מותר להשתמש בשבת או ביו"ט בחפצים של אדם שנמצא בארץ אחרת

  אני נוסע לעתים מזומנות לארץ ישראל לרגל יום טוב. האם יש איסור לאדם אחר להשתמש בחפצים שלי שנשארו בבית המדרש? (השאלה אינה מבחינה ממונית, מדובר בחברים שאני מרשה להם להשתמש בחפצי בלי נטילת רשות) האם אין דינם של החפצים לגבי תחומין נקבע כרגלי הבעלים?
תשובה: למעשה שאלתך נוגעת גם בכל שבת ושבת, במי שיוצא אל מחוץ לעירו. שאלה זו נידונה כבר בדברי הראשונים, ולמעשה מורים גדולי ההוראה שאין למחות ביד הנוהגים להקל.   מקורות:  שו"ע או"ח סימן שצז סי"ז; ביאור הלכה סימן תא ד"ה קונין; שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן מו; וחזר בו בח"ט סימן עט, ומסקנתו שאין למחות ביד הנוהגים להקל.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
יום טוב
כ"א סיון התשע"ד

טלטול ביום טוב למי שמחמיר שלא לטלטל בשבת

בשל מעשה שהיה, קיבל ע"ע מאן דהוא להחמיר שלא לטלטל בשבתות ברה"ר, אפילו במקום שיש עירוב, וחש לדעת המחמירים. בהגיע יו"ט מסתפק הוא: א. האם יש כאן איסור א' ובדרך ממילא כאשר קיבל ע"ע לשבת, מחויב ביו"ט. ב. אם יש מקום להקל לצורך אוכל נפש.
תשובה: שלום וברכה, הסברא נותנת שלא היה בדעתו לחלק בין שבת ליום טוב. בכל מקרה, הוצאה הותרה ביום טוב, לצורך ושלא לצורך, ובלבד שיהיה בה צורך קצת.   מקורות: שלחן ערוך (סי' תקיח ס"א), ראה שם את פרטי הדינים.
הרב ישראל כהן שליט"א
יום טוב
ט"ו סיון התשע"ד

הריגת יתוש ביום טוב

שלום וברכה, לאור סוגיית 'מתוך' (מסכת ביצה יב. שו"ע תקיח, סעיף א) האומרת שמתוך שהותרה שחיטה לצורך הותרה גם שלא לצורך, האם מותר יהיה להרוג יתוש ביום טוב כאשר הוא מפריע לאדם לישון? תודה רבה, בברכה, ארז.
תשובה: שלום וברכה,  יש שחילקו, שמלאכה שאינה אלא סילוק המפריע ואינה נהנה ממנה עצמה, אינה מותרת. ועל כן למעשה ראוי להמנע מכך.  מקורות: בספר 'במחיצת רבנו' הגר"י קמניצקי (עמ' קלט) מבואר שהתיר למעשה. וגם במנחת שלמה (ח"ב סי' נח אות ה) שדן להתיר אךהסיק שאין לעשות כן לכתחילה, שמא הוא הורג גם את אלו שאינם מפריעים כלל, וסיים שאין הדבר ברור. וכן הוכיחו לאיסור מהמשנ"ב (סי' תקלג) שהתיר הריגתם בחול המועד, ועוד יש להאריך בזה. 
הרב ישראל כהן שליט"א