הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

זכויות יוצרים

נושא
תקציר
מאת
זכויות יוצרים
כ"א סיון התשע"ד

העתקת תקליטים

בעניין העתקה וצריבת שירים, האם יש מקום להקל בשירים ותקליטים ישנים שאין לקנותם בשוק? או שיש לברר את הדבר אצל בעליהם/יורשיהם החיים?
תשובה: אפשר להקל בדבר.   מקורות: העתקת דיסקים שנויה במחלוקת הפוסקים אם היא אסורה מטעם גזל או מטעם הפסד הבעלים וכיורד לאומנותו. הטעם השני אינו שייך כאן. ומצד הטעם הראשון, יש מצדדים שאין לאסור כיון שהחוק עצמו אינו אוסר העתקה לשימוש פרטי, וראה במשנת זכויות היוצר (פרק טו) שהגרי"ש אלישיב החמיר לאסור אף יותר מהחוק, ומכל מקום כאן שיתכן בהחלט שאינם מקפידים, אין צורך להחמיר בזה.
הרב ישראל כהן שליט"א
זכויות יוצרים
י"ג סיון התשע"ד

לימוד בעותק של כתב יד שקיבל מחבר לסידור במחשב

קבלתי ממישהו לעבוד על כתב יד של אחד מהגאונים מלפני 250 שנה כדי להעתיקו, וסוכם כי אעשה זאת מבלי לקבל שכר, אך כדי לפענח את הדברים נכון שלמתי לאדם שלישי כסף שיסייע לי בפענוח וציונים בהעתקת הכתב יד בהסכמת בעל הכתב יד, ועדיין לא שילם לי על העבודה של השלישי, ואני מעוניין יחד עם האדם השלישי להמשיך לעבוד על הכתב יד בחינם וללמוד בספר החשוב ההוא. וכעת החבר שמסר לי לעבוד על הכתב יד מתנגד שנלמד בספר הזה, ואינו מסכים שנשתמש בכתב יד בשום פנים ואופן, ודורש גם למחוק אותו מהמחשב, כי הוא חושש שהכתב יד ידלוף החוצה ויגיע למוציאים לאור. עתה באתי לשאול את הרב שליט"א האם אני יכול ללמוד בספר, או שאסור לנו ללמוד ולאחוז את הספר מחמת התנגדותו של בעל הכתב יד?
תשובה:   מחלוקת ידועה היא בין הפוסקים, אם יש זכויות יוצרים בחידושי תורה, ואם יש לאדם בחידושיו בעלות ממונית, ואם הן שייכים ליורשיו או למי שירכוש. ולמעשה, הנהיגו הפוסקים שכיום יש זכויות על החידושים, לכל הפחות מצד המנהג הבינלאומי.   במקרה שלך ובאופן המסוים שהוצגה השאלה, אין החבר יכול למנוע ממך מללמוד בהעתק הכתב יד.   מקורות: שואל ומשיב (קמא ח"א סי' מד) סובר שיש בעלות על חידושים, בית יצחק (יו"ד ח"ב סי' עה) ועוד סוברים שאין בעלות ממונית אך יש להם זכות של טובת הנאה, וכך משמע גם בצמח צדק (מילואים ח"ד סימן קמב) שאין בעלות, אך יש טובת הנאה. ובשערי דעה (ח"א סי' קמח) מבואר שאין אפילו זכות טובת הנאה. ראה עוד בשו"ת יביע אומר (ח"ז חו"מ סימן ט) הסכמת הפוסקים שכיום יש זכויות. הרחבה בנושא בספר עמק המשפט (קונטרס בעלות על יצירה סימן יב) שמונה את השיטות. בנידון השאלה, נראה שהכל מודים שיכול ללמוד בכתבים.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א