הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

הבדלה

נושא
תקציר
מאת
הבדלה
י"ב סיון התשע"ד

בחור שנעשה בר מצוה במוצאי שבת

בחור שנעשה בר מצוה במוצאי שבת, האם אפשר לתת לו לזמן על הכוס בסעודה שלישית אחר צאת הכוכבים?
תשובה: שלום וברכה,  מותר.   מקורות: שבט הלוי (ח"ח סי' נו אות ב) על שאלה זו, וראה שם בביאור טעם הדין.
הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א
הבדלה
י"א סיון התשע"ד

הבדלה במוצאי יו"ט על ידי אשה על יין

הבדלה במוצאי יו"ט על ידי אשה [על יין]. האם יש להקל במוצאי יו"ט, בשעת הצורך, שאשה תעשה הבדלה על יין. [והאם זה אכן יותר קל ממוצאי שב"ק, שם מקפידים שלא תעשה על יין]?
תשובה: שלום וברכה, לגבי ההבדלה - לכתחילה נשים אינן מבדילות בעצמן לא במוצאי שבת ולא במוצאי יום טוב, אלא יוצאות ידי חובה מאחרים. לגבי שתיית היין [כאשר הן יוצאות ידי חובה מאחרים] - אין לחלק בין שבת ויום טוב, ואין נשים שותות מיין הבדלה.   ****************** מקורות: דעת האו"ח (הבדלה סי' סח) שנשים אינן חייבות בהבדלה, והובאה דעה זו בשלחן ערוך (סי' רצו ס"ח), ולכן נהגו שלכתחילה אינן מבדילות בעצמן (רמ"א שם). כן הוא בשבת וכל שכן ביום טוב. לגבי שתיית היין שנשים נהג שלא לשתות, כמובא במגן אברהם (סי' רצו סק"ד), מקור הדברים הוא בשל"ה (מסכת שבת סוף פרק תורה אור, אות צט במהדורות החדשות) שהביא כן מהתולעת יעקב, ולפי הטעם שכתב שם אין לחלק בין שבת ליום טוב, אלא הכל תלוי ב'הבדלה', שכל שהוא יין הבדלה אין נשים שותות אותו.
הרב ישראל כהן שליט"א