הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

דם

נושא
תקציר
מאת
דם
ח' תמוז התשע"ד

נמצא דם באחת הביצים שבחמין

הנחנו בתוך קדרת החמין (-טשולנט) ג' ביצים, ובאחת מהן נמצא דם. האם מותר לאכול את הביצים האחרות ואת שאר התבשיל כולו.
תשובה: כשנעשה שימוש בביצים רגילות, מותר לאכול את התבשיל והביצים האחרות. כשנעשה שימוש בביצי משק, הדין כך: אם נפח סיר החמין גדול יותר מפי ששים [ביצה ממוצעת נפחה 50 סמ"ק ובטלה ביותר מ-3.1 ליטר] : התבשיל מותר (יש לשים לב שהביצה לא נשארת בסיר עד שהתבשיל מתמעט מפי 60 ממנה, ואם הדבר אירע בשבת יש להיזהר מאיסור בורר). אך הכלי שנגע בביצה האסורה בעודה חמה ואין בו שישים כנגדה נאסר. אם נפח סיר החמין אינו גדול פי ששים מן הביצה, אי אפשר להתיר את התבשיל באכילה. וגם הקדרה טעונה הגעלה. מקורות: רמ"א יו"ד סימן סו ס"ד; שו"ע יו"ד סימן קז ס"א ונושא"כ; ט"ז יו"ד סימן סו סק"ה, ופר"ח שם סק"י; חולין צח. ושו"ע יו"ד סימן פו ס"ה וט"ז, ועי' בית יוסף); ש"ך וט"ז יו"ד סי' צח; חזון איש הלכות תערובת סימן כ סק"ב, ושם סימן כו סק"ב ומש"כ שם בשם מהריל"ד; ש"ך יו"ד סימן קב סק"ח.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
דם
כ"א סיון התשע"ד

טיגן ביצה מבלי לבדוק

מתוך עצלות טיגן מישהו ביצה מבלי לבודקה, ולאחר מעשה הבחין בכתם דם. מה דין המחבת? ואם מצופה טפלון?
תשובה: בביצים שלנו יש להקל לעשות אחרי 24  שעות הגעלה גם  לטפלון. יש רבנים שמחמירים לזרוק את המחבת אבל זה חומרה ולא מעיקר הדין.
הרב אליהו בייפוס שליט"א
דם
י"ב סיון התשע"ד

צרירות דם בעוף קודם הבישול ולאחריו

קניתי עוף כשר וראיתי שיש בו צרורות דם. א. האם צריך להסיר אותם? ב. אם כן, האם אין צריך להסירם גם לאחר בישול, או שכל העוף נאסר?
תשובה: א. צריך  להסיר. יש להעיר כי נצרר זה דווקא מחמת מכה ולא כל אדמומית.   מקורות: הגרי"מ אהרנברג זצ"ל, הגהות על גליון השו"ע (נד' במהדורת פריעדמאן, בסוף הכרך) בדין נצרר הדם, מציין לתשובת בית שערים (יו"ד סימן קכה). מסקנת דבריו שדוקא כשרואים שנצרר הדם מחמת מכה  יש לאסור ולא בקצת אדמומיות .     ב. אחרי בישול, תלוי אם יש שישים  בעוף, ויש להראות לחכם אם נצרר באמת או רק אדמומית כנ"ל.  ואם נצרר ממש ואין שישים בעוף, צריך שישים בסיר כנגד כל החתיכה כדין איסור דבוק. ואם אין שישים הכל נאסר. מקורות:  שו"ת בית שערים הנ"ל (יו"ד סימן קכה).
הרה"ג רבי אליהו בייפוס שליט"א