הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

בשר בחלב

נושא
תקציר
מאת
בשר בחלב
י"א כסלו התשע"ה

תנור שבישלו בו בשר עטוף ואחר כך עוגה חלבית

אפיתי בתנור בשר בקר שהיה עטוף בכמה שכבות של נייר כסף, לאחר 3 שעות ביתי אפתה בתנור עוגה חלבית, מה דין העוגה האם מותר לאוכלה, וכן מה דין התנור האם צריך הגעלה?
תשובה: העוגה מותרת, וכן התנור, ויש לבדוק שהוא נקי.   ביאור: כיון שהבשר היה עטוף היטב, לא התבשר התנור, ולא נאסר גם מחמת העוגה, כיון שבפשטות אין בה זיעה האוסרתו. [מובן מהשאלה שהתנור היה פרוה או לפחות שלא היה בן יומו מבשר אחר, אולם אם אין בעוגה זיעה, כפי שהוא בדרך כלל, אין צורך לכך]. ועיין אגרות משה (יו"ד ח"א סי' מ).
הרב ישראל כהן שליט"א
בשר בחלב
ל' אב התשע"ד

נקניק וחלב סויה

האם מותר לשתות חלב סויה וכדומה בסעודה בשרית? וכמו כן, האם מותר לאכול נקניק סויה עם חלב? או שצריך לעשות איזה היכר משום מראית העין.
תשובה: מותר לאכול מוצרי סויה ודומיהם עם חלב או עם בשר ואף לבשלם עם חלב או עם בשר. הרחבה:  אכילת בשר בחלב בלא בישול, או בבשר עוף אפילו בבישול אינה אסורה אלא מדרבנן ולדעת הרמ"א לא גזרו בה משום מראית עין כלל. ואמנם אף בבישול וטיגון בשר בהמה שהוא מדאורייתא, ואף לדעת הש"ך שגזרו משום מראית העין גם בדרבנן, נראה שבכגון דא אמרו הפוסקים שאין לחדש גזירות בדברים שלא מצאנו שגזרו. ואין לדמות לחלב שקדים שנתבאר בפוסקים שיש לעשות לו היכר: א. בתחליפי בשר מן הצומח הורו פוסקי זמננו שלא שייך מראית עין כי הכל יודעים שיש מצוי הרבה דברים הדומים לבשר שאינם בשר. ב. כך מבואר בפוסקים שלא נצרך היכר אלא בדבר שאינו מצוי בצורת היתר, ולא גזרו כלל אלא במה שאינו מצוי בצורת היתר, ולכן נראה שחלב סויה ומוצרי סויה אינם שייכים כלל באיסור מראית העין. זה גם הטעם למנהג הרווח לאכול מוצרים מן הצומח המשמשים כתחליפי בשר בתשעת הימים האסורים באכילת בשר כי הכל יודעים שאין המאכלים הללו בשריים, וגם אין שום חשש של מראית העין בכגון דא. מקורות:  רמ"א (יו"ד סי' פז ס"ג), ש"ך (שם סק"ו). שבט הלוי (ח"ט סי' קנז), יביע אומר (ח"ו ס"ח אות ה). שו"ת הרשב"א (ח"ג רנז), כרתי ופלתי (סי' פז שם). כנסת הגדולה (סי' פז הגב"י אות ח). תפארת ישראל (כלכלת שבת אות לד). ועי' כמו"כ משנה הלכות (ח"ה סי' צו) לענין מריחת מרגרינה על הפת בסעודה בשרית.
הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א
בשר בחלב
י"ב סיון התשע"ד

חתך בשר בשעת צלייה עם סכין חלבית

השתמשתי עם סכין חלבית לחתוך בשר בשעת צלייה על האש. מה אני עושה עם הבשר ומה אני עושה עם הסכין?
תשובה: שלום וברכה, את הסכין יש להכשיר. אם הסכין אינה בת יומה [שלא השתמשו בה לחיתוך חלבי רותח ביממה האחרונה], או שלא ידוע שהיא בת יומה, הבשר מותר [ונכון לקלף ממנו במקום המגע עם הסכין]. אם הסכין בת יומה, הבשר אסור, אלא אם כן יש בו שישים נגד להב הסכין [ובכל מקרה נכון לקלף ממנו כנ"ל].   מקורות:  שולחן ערוך יורה דעה (סי' צד ס"ז). לגבי כדי קליפה משום שמנונית בזמננו, ראה בדי השלחן שם.
הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א