הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

ברכות

נושא
תקציר
מאת
ברכות
כ"ז חשון התשע"ה

יין שמעורב בו משקה אחר

עירבתי ביין 10 אחוז מיץ רימונים, וזה משנה את הטעם של היין לרוב חוזקו. איזה ברכה אני צריך לברך עליו, והאם אפשר לקדש עליו?
תשובה: אם לא נפגם ונתקלקל טעם היין, הולכים אחר הרוב וברכתו 'הגפן'. אולם אם נפסק ונתקלקל טעם היין, וכפי המסתבר כן הוא במקרה זה, ברכתו 'שהכל', ואף אין יוצאים בו ידי חובת קידוש. מקורות: רמ"א (סי' רב ס"א) ומשנה ברורה (ס"ק ז וס"ק ט). ובספר שערי הברכה (פרק יח הערה כג) כתב שהמציאות היא שרוב המשקאות בזמנינו פוגמים את טעם היין אף שאינם רוב נגדו.  
הרב ישראל כהן שליט"א
ברכות
י"ט אלול התשע"ד

ברכה על תרופה מתוקה

יש כדור לצרבת. ושמו תומס/ תאמס (tums), והוא עשוי לתרופה, אבל יש בו טעם כמו סוכריה, טעים מאד. האם צריך לפני נטילת כדור זה?
תשובה: יש לברך.   מקורות:  אגרות משה (או"ח ח"א סי' פב) ועוד פוסקים רבים. [וראה בספר וזאת הברכה (עמ' 113) בשם הגרי"ש אלישיב, שכן הדין אפילו אם מתיקות הכדור מחומר ממתק חיצוני הטפל לעצם התרופה שהיא מרה במקורה].
הרב ישראל כהן שליט"א
ברכות
כ"ג תמוז התשע"ד

הפסיק בין נטילת ידים לברכת המוציא בעקבות אזעקה

רציתי לברר, היום בין נטילת ידים לברכת המוציא היה אזעקה, אני גר בשדרות שיש לנו לצערינו 15 שניות בלבד כדי למצוא מחסה, והיה מטח גדול מאד, והייתי צריך להיות הרבה זמן בממ"ד. ולאחר מכן כשחזרתי הסתפקתי אם צריך שוב ליטול ידים? ואם כן צריך ליטול ידים, האם גם צריך לברך שוב על נט"י? וחוץ מזה מיד עם הישמע האזעקה מה עלי לעשות בעדיפות ראשונה האם לומר בשכמל"ו על ברכת על נטילת ידים, או שאולי להתעכב כדי להגיד המוציא במטבח ולהסתכן, או שמא צריך שיהיה מוכן לחם בממ"ד או לקחת אתי לחם לשם ולברך שם? או שא"א לקחת הלחם לשם כי לא היה דעתי לאכול שם, אלא במטבח. בתקוה ותפילה שתפסק כבר קול מלחמה מארצנו.
תשובה:   אם הממ"ד אינו בביתך, כשחזרת היה עליך לגעת בדבר טינוף או במקום מכוסה בגוף, ואז ליטול שוב ובברכה. אם היה באותו בית, הדבר תלוי אם היתה הסחת דעת מהנטילה, ואם כן - יש לנהוג כדלעיל. חלילה להתעכב ולומר 'המוציא' במטבח, אלא להמשיך לאכול בממ"ד.   מקורות: שינוי מקום בין נטילה לברכה - משנ"ב (סי' קסו סק"ה), וראה מה שאסף בזה בפסקי תשובות (סי' קסז הערה 58).
הרב ישראל כהן שליט"א
ברכות
י"ט סיון התשע"ד

בירך על מים ורוצה להמשיך לשתות מחוץ לבית

שלום אם אני מכוין בברכת שהכל על כוס שתיה בבית, שאני רוצה להמשיך לשתות כוס זו בחצר, האם אפשר לסמוך על הברכה הראשונה? או כשאני יוצא לחצר צריך לברך שוב?
תשובה: עליך לברך שוב [אלא אם כן מדובר בחצר פרטית סגורה הסמוכה לבית, שאז אין צריך לברך שוב].     מקורות: שלחן ערוך (סי' קעח ס"א) שדעתו אינה מועילה אלא בבית אחד. [ואם רואה מקומו הראשון, ראה במשנ"ב (ס"ק יב) שנסתפקו האחרונים אם מועיל מבית לבית, ולא פירש מה הדין מבית לחצר, וסתימתו משמע קצת שאין חילוק, ובחיי אדם (כלל נט ס"ו) כתב שמועילה.] ולגבי חצר פרטית, ראה מה שציין בפסקי תשובות (סי' קעח הערה 15).
הרב ישראל כהן שליט"א