הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

ברית מילה

נושא
תקציר
מאת
אורח חיים
ב' אייר התשע"ה

האם מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה בשבת

בס"ד אני מוהל, ושואל אני האם מותר בשבת קודש מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה ולחבוש איתה את המילה, כי ע"י אחיזת התחבושת ופעולת החבישה נסחט מהחומר הנוזלי? שאלתי היא מדין סחיטה תולדה דדש. (ולא מדין מלבן כי ממילא בזמן החבישה התחבושת מתלכלכת מדם) נ.ב. יש לציין שחומר זה הרבה יותר טוב לתינוק מאשר חבישה עם אבקה וגם עוצר הדימום במהירות?
תשובה: מותר.   מקורות: עי' בביאור הלכה (סי' שכח ס"ד) שהביא מחלוקת ראשונים גדולה אודות עשיית צרכי חולה שיש בו סכנה בדבר שהוא צורך לו אך אין סכנה במניעתו, והסיק להחמיר, אמנם בספר מילה שלימה (עמ' תמא) הביא בשם הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב, שבתינוק יש להקל בזה, לא רק לצורך רפואתו אלא גם לצורך הרגעתו. [וכמובן שכשתהיה אבקה שפעולתה כנוזל האמור, אין להקל להשתמש בנוזל, אולם שמענו מהרה"ג המחבר ספר הנ"ל, שלנוזל זה עדיין אין תחליף באבקה, ולכן לעת עתה מותר להשתמש בו].
הרב ישראל כהן שליט"א
ברית מילה
י"ח אדר התשע"ה

מקור לאי השתתפות היולדת בברית

האם יש מקור לכך שאם אינה משתתפת בברית המילה של בנה?
תשובה: אכן יש בירושלים [ועוד מקומות] שנהגו כן, יש שנהגו שלא תשתתף בסעודה, ויש שנהגו שגם בברית לא תשתתף, ויש שנהגו להיפך. אך רוב הציבור אינו נוהג כן. ומכל מקום טוב שיביאו לה לטעום מסעודת המצוה. טעם המנהג הוא כנראה משום שמירה ליולדת וחשש מעין הרע בצאתה החוצה בין הרבים. ולגבי הברית יתכן שהוא מפני רחמיה על הוולד.   מקורות: המנהג כמעט ולא הובא בפוסקים. ועיין קו' שבוע וישוע הבן (עמ' לא). ובברית אברהם (איגלברג, עמ' 52), והביאוהו בספרי ההלכות והמנהגים לברית מילה, כתב שמפני שהיולדת חולה והבתים קטנים אין לערוך הברית בביתה, ולפחות לקצר בה, עיי"ש. ושמעתי לעיין גם בתורת משה [חת"ס] על התורה (ד"ה וביום השמיני ימול [השני]) שיש ללמוד מדבריו עוד טעם לזה, עיי"ש ודו"ק היטב.
הרב ישראל כהן שליט"א