הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

הרב ישראל כהן שליט"א

נושא
תקציר
מאת
אורח חיים
ו' כסלו התשע"ו

אשה שהדליקה נרות בער"ש ר"ח ורוצה לומר הלל

אשה שהדליקה נרות בער"ש ר"ח ורוצה לומר הלל האם אפשר לברך בברכה שהרי קידשה עליה היום?
תשובה: לא תברך.   מקורות: במשנה ברורה (סי' רסג ס"ק מג) מבואר אפילו לגבי מנחה שלא תתפלל אחר הדלקת הנרות [וציין למג"א (ס"ק יט), אמנם הדין שלא תתפלל מקורו בפמ"ג (א"א שם)], ואמנם שם יש שצידדו להקל מכמה טעמים, אך לגבי הלל שאינה מחוייבת בו כלל, ואין הברכה אלא מנהג, לא תברך.
הרב ישראל כהן שליט"א
צליית כבד
כ"ח סיון התשע"ה

צלייה במנגל שבתחתיתו מים

שמעתי שיש רבנים האוסרים לצלות כבדים על גבי מנגל שבתחתיתו מים, ורבנים אחרים מורים לצלות דווקא בצורה כזאת. האם יש אפשרות לבאר את צדדי הענין ולהורות כיצד יש לנהוג למעשה?
תשובה: יש להמנע מלהשתמש במנגל עם מים, כיון שיש לחשוש שהמים מתאדים על ידי החום הרב ועולים ומבשלים את הכבד, וכן הדם שבהם חוזר ונבלע בו. [הצד האחר בשאלה זו היא להשתמש עם מים כדי שיבטלו את הדם ולא ייאסר הכלי, ומכל מקום יש להורות כנ"ל].     מקורות: ראה יו"ד סי' עג ס"א לענין בישול כבד. ולענין דיעבד ראה מה שכתב בזה בשו"ת מעשה חושב ח"ה סי' כט [ויש להוסיף עוד את המובא בדובב מישרים ח"ד (הנדפס בסוף ח"ג הנדמ"ח) סי' ק], ויש לדון בעצם הסברות בזה ואכ"מ.
הרב ישראל כהן שליט"א
אורח חיים
כ"ו אייר התשע"ה

השחלת תליון – ברירת משחקים – אביזרי ג'ימבורי

- האם מותר להשחיל בשבת תליון על גבי שרשרת (זהב למשל)? - האם יש דרך לאסוף בשבת משחקים מעורבים. אם הילדים פיזרו בעירבוביא קליקס, לגו, קפלה וכו', האם יש היתר להורות לילד אחד לאסוף רק הלגו ולשני רק את הקפלה? - אביזרים שמשמשים לג'ימבורי במשך השבוע, האם יש בהם איסור מוקצה, או שניתן לאפשר לילדים להשתעשע בהם בשבת?
תשובה: השחלת תליון בשרשרת שלא היה בה קודם שבת, והדרך להשאירו שם, אסורה. אין דרך למיין את המשחקים אפילו באופן זה, משום איסור בורר. אפשר שילד יטול את חלקי הלגו וישחק בהם לבדם, ואחר כך ישיבם למקומם. אביזרי ג'ימבורי המשמשים למשחקי ילדים ולהנאתם בחול, אם אינם פועלים על ידי חשמל וכדומה, מותר לילדים להשתמש בהם להנאתם בשבת.   מקורות: השחלת תליון - ראה משנ"ב (סי' שיז ס"ק טז) לענין נתינת חגורה במכנסיים חדשות. מיון משחקים - פשוט. וראה מה שהובא בארחות שבת (פ"ג הערה ג) אודות מיון שני דברים שאינו חפץ בשניהם. אביזרי ג'ימבורי - ראה שו"ע (סי' שא ס"ב) ומשנ"ב (שם).
הרב ישראל כהן שליט"א
אורח חיים
ב' אייר התשע"ה

האם מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה בשבת

בס"ד אני מוהל, ושואל אני האם מותר בשבת קודש מותר לשפוך נוזל על תחבושת המילה ולחבוש איתה את המילה, כי ע"י אחיזת התחבושת ופעולת החבישה נסחט מהחומר הנוזלי? שאלתי היא מדין סחיטה תולדה דדש. (ולא מדין מלבן כי ממילא בזמן החבישה התחבושת מתלכלכת מדם) נ.ב. יש לציין שחומר זה הרבה יותר טוב לתינוק מאשר חבישה עם אבקה וגם עוצר הדימום במהירות?
תשובה: מותר.   מקורות: עי' בביאור הלכה (סי' שכח ס"ד) שהביא מחלוקת ראשונים גדולה אודות עשיית צרכי חולה שיש בו סכנה בדבר שהוא צורך לו אך אין סכנה במניעתו, והסיק להחמיר, אמנם בספר מילה שלימה (עמ' תמא) הביא בשם הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב, שבתינוק יש להקל בזה, לא רק לצורך רפואתו אלא גם לצורך הרגעתו. [וכמובן שכשתהיה אבקה שפעולתה כנוזל האמור, אין להקל להשתמש בנוזל, אולם שמענו מהרה"ג המחבר ספר הנ"ל, שלנוזל זה עדיין אין תחליף באבקה, ולכן לעת עתה מותר להשתמש בו].
הרב ישראל כהן שליט"א
יורה דעה
כ"ז ניסן התשע"ה

קושי בהתכופפות ברחיצה ובעיון

שלום וברכה בהמשך לשאלה הקודמת הכוונה בעיקר לעיון ורחיצה ביסודיות הדורשים התכופפויות וכדומה.
תשובה: נראה שכוונתך להתכופפות לצורך הטיפול בכף הרגל. בלי להכנס לגדרי ההלכות, ניתן לחסוך את החלק העיקרי והחשוב של הטיפול בכף הרגל על ידי ביקור אצל פדיקור בסמוך לטבילה. כמו כן ניתן לחסוך מהעיון שם על ידי העיון של הבלנית, אלא שיש ליידע אותה שהאשה סומכת על עיונה במקומות אלו ושתעיין ביסודיות.
הרב ישראל כהן שליט"א
יורה דעה
כ"ז ניסן התשע"ה

הכנות לטבילה בעת כאבי גב

שלום וברכה אשתי סובלת מכאבי גב כרוניים מזה מספר שנים. בזמן ההכנות למקווה הכאבים גוברים ומכבידים כתוצאה מההכנות המרובות. אני מבקש לשאול באיזה פעולות אפשר להפחית בכדי להקל על כאבי הגב?
תשובה: עליך לברר אצל מומחי גב אילו פעולות שתמנע מהן אשתך יפחיתו ממנה את הכאבים, ואחר כך לחזור ולפרטן בשאלה כדי לדון האם אפשר לוותר עליהן.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ג ניסן התשע"ה

שריית עדשות מגע בשבת

האם יש איסור להשתמש בעדשות מגע בשבת? במקורות בהם בדקנו ראינו התיחסות לנוזל שריה לעומת נוזל ניקוי. למעשה, משתמשים בחומר אחד בלבד. האם מותר להכניס עדשות רכות לתמיסה?
תשובה: אכן אין להכניס בשבת עדשות מגע רכות לתמיסה הרגילה, שהיא חומר מנקה, אלא למים מזוקקים או לנוזל אחר שאינו נוזל ניקוי כגון saline. הכנסה זו תיעשה לשם שמירת רכות העדשה, ולא לשם ניקויה. בחנויות האופטיקה שבאיזורים דתיים, עשויים להיות מוצעים למכירה גם הנוזלים האחרים הנ"ל, ובהם יש להשתמש בשבת. וכפי ששמענו מבעלי חנויות אופטיקה, החברות בארץ מציעות למכירה נוזלים מיוחדים לשם שימוש בשבת.   מקורות: ארחות שבת, בבירורי ההלכה שבסוף הספר בשם גדולי הדור, ועל פי בדיקות מקיפות שנעשו.
הרב ישראל כהן שליט"א
ברית מילה
י"ח אדר התשע"ה

מקור לאי השתתפות היולדת בברית

האם יש מקור לכך שאם אינה משתתפת בברית המילה של בנה?
תשובה: אכן יש בירושלים [ועוד מקומות] שנהגו כן, יש שנהגו שלא תשתתף בסעודה, ויש שנהגו שגם בברית לא תשתתף, ויש שנהגו להיפך. אך רוב הציבור אינו נוהג כן. ומכל מקום טוב שיביאו לה לטעום מסעודת המצוה. טעם המנהג הוא כנראה משום שמירה ליולדת וחשש מעין הרע בצאתה החוצה בין הרבים. ולגבי הברית יתכן שהוא מפני רחמיה על הוולד.   מקורות: המנהג כמעט ולא הובא בפוסקים. ועיין קו' שבוע וישוע הבן (עמ' לא). ובברית אברהם (איגלברג, עמ' 52), והביאוהו בספרי ההלכות והמנהגים לברית מילה, כתב שמפני שהיולדת חולה והבתים קטנים אין לערוך הברית בביתה, ולפחות לקצר בה, עיי"ש. ושמעתי לעיין גם בתורת משה [חת"ס] על התורה (ד"ה וביום השמיני ימול [השני]) שיש ללמוד מדבריו עוד טעם לזה, עיי"ש ודו"ק היטב.
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ג שבט התשע"ה

הפעלת מכשירים חשמליים מערב שבת

האם מותר להתחיל להטעין את הפלאפון סמוך לכניסת השבת, על מנת שהסוללה תהיה מלאה במוצאי שבת? (הבטריה נטענת במשך השבת?)
תשובה: מותר. מקורות: אין איסור שמלאכות תיעשנה מאליהן בשבת; האיסור על האדם לעשות מלאכה בשבת. ועל כן נפסק להלכה (שו"ע סי' רנב ס"ה) שמותר לפתוח ממטרה בערב שבת והיא משקה והולכת בשבת. [יש הגבלות של אוושא מילתא, ומראית העין, וכיו"ב, אבל אינן שייכות כאן].
הרב ישראל כהן שליט"א
יורה דעה
ד' שבט התשע"ה

גניזת עיתונים שלא קראו בהם

לגבי חיוב גניזה. רצינו לברר האם זה נכון שכתב שלא נקרא אינו חייב בגניזה? למשל, אם מגיע עיתון לתיבת הדואר שלי ואין אני קורא אותו בכלל, האם עלי לבדוק אותו ולתלוש את הדפים שיש בהם דברי תורה רק משום שהוא הוכנס לתיבת הדואר שלי?
תשובה: אין להקל בדבר.   מקורות: גנזי הקודש (עמ' רעג) בשם גדולי הדור. ולגבי עיתונים בכללות [שאין בהם מדורים מיוחדים לד"ת אלא שהובאו דברי תורה אגב אורחא], ראה שם (עמ' קנד) שיש מקילים להניחם עטופים היטב בסמוך לאשפה, ויש מחמירים בזה.
הרב ישראל כהן שליט"א
יורה דעה
ב' שבט התשע"ה

אמירת שיר השירים כסגולה

האם מותר לומר שיר השירים בתור סגולה לרפואת חולה?
תשובה: יש לכוון שתועיל הסגולה משום זכות הקריאה, ולא כלחש בעלמא.   מקורות: ראה פרישה (קעט יז), ונעתיק את דברי ספר החינוך (מצוה תקיב) בלאו 'חובר חבר': ואולי בני תקשה עלי [על איסור חובר חבר] בהא דגרסינן בשבועות בפרק ידיעות הטמאה (טו:) שיר של פגעים בכנודות ובנבלים ואומר ישב בסתר עליון עד כי אתה ה' מחסי (תהלים צא א-ט), ואומר ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה (שם ג ב-ט), ופירוש 'פגעים', כלומר שאמירת אלו המזמורים תועיל לשמר מן הנזיקין. ואמרו בברכות רבי יהושע בן לוי מסדר להו להני קראי וגני.  [ומתרץ] ואין הדבר חלילה דומה לענין חבר חבר שזכרנו, וכבר אמרו זכרונם לברכה על זה (שבועות שם), אסור להתרפאות בדברי תורה, אבל הזכירו לומר מזמורים אלו, שיש בהם דברים יעוררו נפש היודע אותם, לחסות בשם יתברך ולהשים כל מבטחו, ולקבע בלבבו יראתו ולסמך על חסדו וטובו, ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי ספק מכל נזק. וזהו שהשיבו בגמרא בענין זה דקא פריך התם, והיכי עביד רבי יהושע כן והאמר רבי יהושע אסור להתרפאות בדברי תורה, ואמרו להגן שאני, כלומר, לא אסרה תורה שיאמר אדם דברי תורה לעורר נפשו לטובה, כדי שיגן עליו אותו הזכות לשמרו. 
הרב ישראל כהן שליט"א
שבת
כ"ט טבת התשע"ה

שימוש בתיון ובו מסננת מובנית, וברירת בגד שלא לאלתר כשאי אפשר באופן אחר

1. האם יש איסור בורר בשימוש בתיון שיש בו מסננת מובנית? אין הכוונה למסננת הנמצאת בדופן הכלי לפני הזרבובית, אלא יש כלי עשוי רשת נוקשה ובו מכניסים העלים לפני שבת, ובכל מזיגה המים עוברים בין העלים לפני שהגיעו לכוס. 2. האם יש דרך להתיר הוצאת בגד מארון הבגדים למשל אם אין אפשרות לעשות זאת אחר כך? (למשל להוציא בגד לפני שהאורחים נכנסים שם לישון על מנת ללבוש בעוד מספר שעות)
תשובה: על פי המובן מהשאלה שמדובר בכלי שבו המסננת ופעולתה ניכרת וברורה - יש להחמיר שלא להשתמש בתיון הנ"ל בשבת, אלא אם מי התה צפים על גבי העלים ואינם מעורבים בהם. כמו כן אין להתיר את ברירת הבגד האמור [אם היא באופן של ברירה מתערובת], אלא אם כן לובשו לאלתר.   מקורות: לגבי התיון - ידוע מה שדנו הפוסקים אודות השימוש בתיון בשבת, שאם העלים והמים מעורבים יש כאן ברירה בכלי. אמנם החזון איש (סי' נג) התיר בזה, ולפי עדות מרן הגרח"ק שליט"א גם נהגו כך בביתו למעשה. ודנו הפוסקים בסברת ההיתר, ודעת הגרשז"א (שש"כ פ"ג הערה קכה) שזהו משום שלעולם הוא משמש לשימוש מידי, ועל כן אין זה בכלל ברירה בכלי, ולפי סברתו יש להתיר גם כאן. ברם יש שצידדו שההיתר הוא משום שאין בכלי זה צורת ברירה בכך שמוצנעת בו רשת קטנה לעכב העלים אבל הוא משמש בעיקרו ככלי לנטילת התה, וכן מורה לשון החזון איש, ועל פי זה אין זה אלא בתיון ואילו בכלי שצורתו צורת ברירה [על פי המובן מהשאלה], אפשר שלא היה מתיר. ועל כן יש להמנע מלהשתמש בו בשבת. לגבי ברירה, לא מצאנו שהותרה ברירה לאלתר באופן שאי אפשר באופן אחר. [וגם לברור מאכל על מנת להפשירו לסעודה, לא התירו הפוסקים בשופי, אף שאי אפשר בלאו הכי].
הרב ישראל כהן שליט"א
נישואין
י"ב טבת התשע"ה

בירור בגדר אשה האסורה להנשא לכהן

מי נחשבת לאישה זונה האסורה לכהן? ומה דינה כאשר אובחנה כסובלת ממחלת נפש מניה דפרסיה טרם הגדרה זו?
תשובה: נפסק בשלחן ערוך (אהע"ז סי' ו ס"ח): איזוהי זונה? ...בת ישראל שנבעלת לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השוה לכל, או שנבעלה לחלל אף על פי שהיא מותרת להנשא לו. והיינו עריות, חייבי לאוין, גוי ועבד וכדומה. וראה שם עוד פרטים בזה. וכן כמובן אשה שנאנסה תחת בעלה, אסורה לכהונה [לבעלה הכהן או - אם הוא ישראל - לכהן אחר שתתאלמן מבעלה]. גם אם נבעלה באונס מתוך שטיון גמור, אסורה לכהן.   מקורות: כבר הבאנו את דברי השלחן ערוך אודות הביאה האוסרת. ולגבי אשת כהן שנאנסה, ראה יבמות (נו:), ולגבי אשת ישראל שנאנסה, ראה בראשונים ביבמות שם. לגבי שוטה שנבעלה, ראה תשובת הגרשז"א באסיא נא-נב (עמ' 45). וראה בשו"ת מחנה חיים (ח"ב אבהע"ז סי' לד ד"ה ונסתפקתי) שדן בזה [וראה בהמשך התשובה שנראה שהכריע בספיקו, עיי"ש]. [ויש להעיר כי הפוסקים דנו שלפעמים גם באשה שוטה יש לחשוש לרצון, והיא נאסרת גם לבעלה ישראל. ואכמ"ל].
הרב ישראל כהן שליט"א
תפילה
י' טבת התשע"ה

יחיד שאמר עננו ושכח וחתם הברכה שאחרי עננו

יחיד שאמר עננו ושכח וחתם הברכה שאחרי עננו, האם צריך לחתום שוב את הברכה של ברוך אתה ה' שומע תפלה?
תשובה: חוזר ומתפלל, כדין כל הטועה בברכה [דהיינו שאם הוא עומד עדיין בתפילתו חוזר לברכת 'שמע קולנו', ואם סיים תפילתו חוזר לראש]. ודעת בעל יביע אומר שאינו חוזר. וטוב שיתפלל שוב כתפילת נדבה.   מקורות: הליכות שלמה (מועדים עמ' תב, וראה שם בהערה). וטעם הדבר, משום ששינה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, והרי זה כמי שדילג את הברכה.
הרב ישראל כהן שליט"א
קריאת התורה
ג' טבת התשע"ה

לצאת ידי חובת קריאת התורה על ידי קטן

בבית כנסת של ת"ת שמנהג המקום הוא עפ"י החזן יש נער מתחת לגיל בר מצווה[כמה ימים לפני] מבני עדות המזרח שרוצה לעלות לתורה ולקרוא בתורה בשני וחמישי האם בני עדות אשכנז המתפללים במניין זה יוצאים יד"ח?
תשובה: יוצאים ידי חובה. אמנם אין לנהוג כך לכתחילה. מקורות: משורת הדין שקטן עולה לתורה אלא שנהגו שלא להעלותו, ראה שו"ע (סי' רפב ס"ג), ומשנ"ב (ס"ק יב). [ולגבי להעלותו למנין שלשה, ראה רעק"א (שם)]. ולגבי לקרוא בתורה, ראה במשנ"ב (סי' רפב ס"ק יב יג) בשם פוסקים, שבשעת הדחק קורא קטן בתורה, ובשער הציון (ס"ק טז) הביא שהפרי מגדים פקפק בעיקר דינם של המחמירים, ובאגרות משה (או"ח ח"ב סי' עב) הצדיק את המחמירים, ומכל מקום כתב שאין למחות ביד הנוהג כפרי מגדים במקום צער ועגמת נפש. ועל כן במנין של תלמוד תורה שהוא בגדר שעת הדחק לתלמידים, ודאי שיוצאים ידי חובה. אמנם אין זו הנהגה ראויה, להנהיג בציבור ללכת באופן שרירותי אחר החזן ומנהגיו, כל שלאחרים אין זה לכתחילה, ויש ללכת בזה להחמיר כמנהג כל העדות.  
הרב ישראל כהן שליט"א
כיבוד אב ואם
ט"ו כסלו התשע"ה

שימוש בבעל ת"ח ולהעיר לאב על הנהגתו

האם כשאני מבקשת מבעלי עזרה עם הילדים יש בזה משום שימוש בתלמיד חכם? ואציין שבעלי לומד ב"ה הרבה מאד שעות ביום וכבר נבחן על כל הלכות שבת אצל רבנים גדולים מאד (כגון ר' משה שאול קליין שליט"א ועוד). ועוד שאלה - האם מותר להעיר לאבא על אכילה לא מנומסת? אני אינסטניסטית והדבר מפריע לי מאד תודה רבה
תשובה: מותר לך להשתמש בבעלך. אין להעיר לאב, אלא אם כן אף הוא חפץ בכך, או שהדבר ימנע ממנו בזיון מאחרים.  מקורות: האיסור להשתמש בתלמיד חכם מקורו בגמרא (מסכת מגילה כח:) ומובא ברמ"א (סי' רמג ס"ו), אמנם אין הדבר נוגע לענייננו, באשר הבעל מחוייב מעצמו בענייני הבית ולסייע לאשתו לטפל בילדיו שלו. ואפילו אין זה טיפול בילדיו שלו, אין בדבר איסור כאשר אשה נעזרת לבעלה, כיון שהדבר הוא מחיוביו בנישואין. דוגמא לדבר מה שכתבו הפוסקים שת"ח המשכיר עצמו מותר להשתמש בו, ראה ראש יוסף (מגילה שם) ושיורי ברכה (ביו"ד שם). לגבי כיבוד אב ואם, אין להעיר לאב באופן האמור שהרי יש בכך משום בזיון, ומותר רק באופנים שהזכרנו, ויסודם מדין מחילה, וכן מצינו שיש מטחינו בריחיים ונוחל עולם הבא. ראה קידושין (לא.).
הרב ישראל כהן שליט"א
בשר בחלב
י"א כסלו התשע"ה

תנור שבישלו בו בשר עטוף ואחר כך עוגה חלבית

אפיתי בתנור בשר בקר שהיה עטוף בכמה שכבות של נייר כסף, לאחר 3 שעות ביתי אפתה בתנור עוגה חלבית, מה דין העוגה האם מותר לאוכלה, וכן מה דין התנור האם צריך הגעלה?
תשובה: העוגה מותרת, וכן התנור, ויש לבדוק שהוא נקי.   ביאור: כיון שהבשר היה עטוף היטב, לא התבשר התנור, ולא נאסר גם מחמת העוגה, כיון שבפשטות אין בה זיעה האוסרתו. [מובן מהשאלה שהתנור היה פרוה או לפחות שלא היה בן יומו מבשר אחר, אולם אם אין בעוגה זיעה, כפי שהוא בדרך כלל, אין צורך לכך]. ועיין אגרות משה (יו"ד ח"א סי' מ).
הרב ישראל כהן שליט"א
מלאכות שמיטה
ד' כסלו התשע"ה

השקיית גינה במי גשמים בשמיטה

יש לי גינה שגדלים בה ירקות, ויש שם מערכת שקולטת את מי הגשמים לצורך השקיית הגינה, השאלה אם מותר לי לפתוח את הברז של המערכת להשקיית הגינה כמו בשנה רגילה, או שיש לנהוג כהשקייה מהברז בשמיטה?
תשובה: אסור. אין חילוק בין השקייה על ידי מי ברז, לבין השקייה על ידי מי גשמים.
הרב ישראל כהן שליט"א
ריבית
א' כסלו התשע"ה

הקדמת תשלום ברכישת דירה בזול

שלום, מאחר והייתי זקוק נואשות לכסף מזומן לחובות בבנקים וכדומה, נאלצתי להציע דירה למכירה במחיר נמוך ממחירה האפשרי האמתי. פתחתי במו"מ עם פלוני והגענו להסכמה באשר למחיר. ואולם החתימה על חוזה וקנין התעכבה בשל בעיות טכניות עם עורכי הדין. מאחר והבנקים לחצו, אמרתי לקונה, שאם הוא רוצה שאהיה מחוייב למכירה ולא אמכור לאחר, למרות העיכובים, אני מציע שיתחיל לשלם את התשלום הראשון כבר עכשיו. כנגדו אתן לו המחאה, ואם לבסוף מסיבה כלשהי, שלא סביר שתקרה, המכירה לא תצא לפועל הוא יוכל לפדות את המחאתי. כך עשינו. אחר כך חשבתי, שכיון שלמעשה לכאורה לא חל שום קנין (אולי כן?) בהעברת הכספים הזו, והוא עשה זאת על סמך ההמחאה שנתתי לו. נמצא שהוא בעצם הלווה לי כספים, בתמורה ל"שמירת" העסקה של מכירת הדירה בזול. אז לכאורה זה כרוך באיסור ריבית. האם כן? אם כן, מה עלי לעשות כעת? המכירה עדיין מתמהמהת.
תשובה: אפשר להקל בזה.   מקורות: הקדמת התשלום היא פסיקה בהוזלה ביש לו, שהיא מותרת. ואמנם נחלקו הראשונים אם פסיקה צריכה שתחיל קנין מסויים, וכאן ודאי שלא חל דבר, אך אפשר להקל כדעות הסוברות שאין צריך קנין כלל, ראה חוות דעת (סי' קסג סק"ב), יד אברהם (סי' קעה ס"ד), ועוד.
הרב ישראל כהן שליט"א
ברכות
כ"ז חשון התשע"ה

יין שמעורב בו משקה אחר

עירבתי ביין 10 אחוז מיץ רימונים, וזה משנה את הטעם של היין לרוב חוזקו. איזה ברכה אני צריך לברך עליו, והאם אפשר לקדש עליו?
תשובה: אם לא נפגם ונתקלקל טעם היין, הולכים אחר הרוב וברכתו 'הגפן'. אולם אם נפסק ונתקלקל טעם היין, וכפי המסתבר כן הוא במקרה זה, ברכתו 'שהכל', ואף אין יוצאים בו ידי חובת קידוש. מקורות: רמ"א (סי' רב ס"א) ומשנה ברורה (ס"ק ז וס"ק ט). ובספר שערי הברכה (פרק יח הערה כג) כתב שהמציאות היא שרוב המשקאות בזמנינו פוגמים את טעם היין אף שאינם רוב נגדו.  
הרב ישראל כהן שליט"א